RODO

Drogi Użytkowniku,
W związku z obowiawiązującymi od 25 maja 2018 przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osbowych (tzw. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku), jesteśmy zobowiązani zadośuczynić jego wymogom, między innymi poprzez nałożony na nas obowiązek infromacyjny. Chcemy również zapewnić, że zależy nam na zachowaniu należytej prywatności Twoich danych osobowych, jak również realizacji praw nadanych mocą wyżej wymienionego Rozporządzenia.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami przedstawionym poniżej.
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Zespół Muzyczny DJ SAXOBEAT & VOCAL, SŁAWOMIR NIEWELT I ŁUKASZ MAREK
z siedzibą: ul. Sławików 19a/26, 44-200 Rybnik.
NIP: 642 300 00 80 i 642 301 58 22
Numer telefonu: 880 274 493; 737 135 869
Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest:
W zależności od Państwa wygody:
Drogą e-mailową poprzez adres: djsaxobeatvocal@gmail.com
Telefonicznie: 880 274 493; 737 135 869
Za pośrednictwem standardowej poczty na wyżej wymieniony adres

Dane jakie przetwarzamy oraz podstawa prawna ich przetwarzania:
Przetwarzamy dane, które podane zostały w formularzu kontaktowym, umieszczonym na naszej stronie - są to imię i nazwisko oraz adres e-mail.
Jeżeli zdecydujecie się Państwo skorzystać z naszych usług, przy zawarciu umowy będziemy przetwarzać takie dane jak: imię, nazwisko, numer telefonu, pesel
Podstawą prawną przetwarzania jest:
Uzasadniony interes prawny Administratora, który polega na sprzedaży swoich usług w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit.f RODO)
Realizacja umowy oraz wykonania jej zapisów (art. 6 ust.1 lit.b RODO)
Wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Twoje dane powierzane będą innym podmiotom jedynie w związku z obsługą informatyczną oraz obsługą serwerów naszej strony. Gwarantujemy przy tym, że podmioty te działają na podstawie oraz w zakresie odpowiednich upoważnień, jak również są zobowiązane do zachowania poufności.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
Dane przetwarzane na podstawie formularza kontaktowego w przypadku, gdy nie zdecydujecie się Państwo skorzystać z naszych usług, zostaną usunięte natychmiastowo. Jeżeli zdecydujecie Państwo, że chcecie skorzystać z naszej oferty, przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
statystycznych i archiwizacyjnych,
maksymalnie przez okres 10 lat

Prawa, które Ci przysługują:
Prawo dostępu do swoich danych
Prawo do sprostowania swoich danych osobowych
Prawo do usunięcia danych osobowych
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych
Prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych
Prawo do przenoszenia danych
Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji (art. 21 ust. 1 RODO)
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 21 ust. 2,3 RODO)
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO)
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ( w przypadku art. 6 ust. 1 lit. a – cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku odmowy ich podania, nie będzie możliwe skorzystanie z widniejącego na naszej stronie formularza kontaktowego, jak również skorzystanie z oferowanych przez nas usług ze względu na brak możliwości zawarcia umowy.
Dziękujemy za zapoznanie się z informacjami. W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań, zapraszamy do kontaktu.